Štatút súťaže „Rezervuj auto a vyhraj 5x luxusnú večeru”

(ďalej len “súťaž”)

Preambula

 • Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.
 • Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na stránke www.auto-prestige.sk
 1. Účel súťaže 
 • Účelom súťaže je podpora a propagácia produktov a služieb ako aj ich predaj.
 • Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.
 • Súťaž je oznámená v texte zverejneného príspevku, statusu alebo udalosti (ďalej len „súťažný príspevok“) na Instagram stránke @autoprestigesk a na hlavnej stránke https://www.instagram.com/p/Ca-G60dq2YZ/

Organizátor súťaže

 • Organizátorom a zároveň vyhlasovateľom súťaže je: Effective CarService s.r.o., so sídlom Vajnorká 103/a, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 48031933, DIČ: 2120006735, (ďalej len „vyhlasovateľ,  organizátor“).

Výhry v súťaži

 • Výhrou je 5 luxusná večera v reštaurácií Massimo Ristorante
 • Termín a miesto konania súťaže
 • Termín súťaže je stanovený na obdobie od 20. februára 2022 do 31. marca 2022 (00:00 hod.).
 • Miesto konania súťaže je hlavná Instagramová stránka @autoprestigesk

Účastníci súťaže

 • Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá splní pravidlá súťaže podľa tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Poskytnutím osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický a mailový kontakt súťažiaci ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje Organizátorovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom nadviazania kontaktu s ním, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, zverejnenia mien a názvu obce výhercov a na marketingové účely počas 2 rokov od ukončenia súťaže.

Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou správou zaslanou na adresu info@auto-prestige.sk
 2.  zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizátora s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlas“ na obálke

Príjemcom je Effective CarService s.r.o., so sídlom Vajnorká 103/a, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 48031933, DIČ: 2120006735, ako technický realizátor súťaže, ktorý bude v súlade s pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje v mene Organizátora, a to za účelom zabezpečenia priebehu súťaže (zber údajov od súťažiacich, ich spracúvanie, žrebovanie výhercov a pod.). Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.

Pravidlá súťaže

 • Do súťaže je zaradený každý používateľ, ktorý v termíne od 20. februára 2022 do 31. marca 2022 (00:00 hod.) rezrevuje vozidlo na webovej sránke www.auto-prestige.sk a vopred svoj prenájom vozidla zaplatí.
 • Zaradený používateľ musí sledovať instagramové profily @autoprestigesk a @massimoristorante_official
 • V súťaži sú traja výhercovia.
 • Výber výhercov nastane po ukončení súťaže.
 • Dňa 31. marca 2022 o 00:00 sa ukončí súťaž. Používateľ, ktorý vytvorí rezerváciu nebude zaradený do súťaže.
 • Vyhlásenie výhercov budú uvedení na instagramovej stránke @autoprestigesk a @massimoristorante_official
 • Výhercovia súťaže budú o získaní výhry oboznámený v deň vyhlásenia výhercov, prostredníctvom pomocou e-mailovej správy/telefonicky/. V prípade, ak sa výhercovia súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlásia alebo výhru odmietnu, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradných výhercov súťaže.
 • O presnom spôsobe doručenia výhry budú výhercovia informovaní organizátorom súťaže prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefonicky. Ak nebude dohodnuté inak, obchodný zástupca spoločnosti Auto Prestige odovzdá výhru výhercom osobne, pričom bude vytvorená fotodokumentácia prevzatia výhry, s čím účastník súťaže súhlasí  svojou účasťou v súťaži.

Osobitné ustanovenia

 • Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže alebo mu nebude poskytnutá výhra, ak nespĺňa podmienky účasti na súťaži, jeho konanie bude mať znaky zneužívania súťaže alebo znaky podvodného súťaženia. Organizátor môže vylúčiť účastníka zo súťaže aj v prípade, ak sa bude správať nedôstojne, agresívne alebo akýmkoľvek iným spôsobom bude konať proti pravidlám slušného správania a občianskeho spolunažívania.
 • Účastník stráca nárok na hlavnú výhru, ak nesplní podmienky súťaže, stanovené organizátorom súťaže.
 • Organizátor nezodpovedá účastníkovi súťaže za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s účasťou v súťaži.

Záverečné ustanovenia

 • Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom vyhlásenia súťaže, od 20.februára 2022.
 • Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením pravidiel súťaže.
 • Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie štatútu súťaže.
 • V prípade akýchkoľvek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z týchto pravidiel, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko organizátora.
 • Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu. Znenie štatútu súťaže je zverejnené na webovej stránke spoločnosti Effective CarSerivce: www.auto-prestige.sk
 • Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade akýchkoľvek rozporov informácii týkajúcich sa súťaže, je rozhodujúci tento štatút.

V Bratislave, dňa 20.februára 2022.

© 2024 AUTO Prestige | Created by Signus / Datatime

Nahlásenie chyby

Našli ste na stránke chybu alebo nefunkčnú časť? Napíšte nám prosím a pomôžete nám urýchliť jej nápravu.